0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Formularz zgłoszeniowy na lekcje języka polskiego w Gdyni dla osób przybyłych z Ukrainy / Форма заявки на уроки польської мови у Гдині для вихідців з України

 

PL Kursy języka polskiego dla osób przybyłych z Ukrainy: cykl 10 lekcji trwających po 1,5 godziny. Poziom podstawowy.

Przesłanie wypełnionego formularza oznacza wyrażenie chęci uczestnictwa w kursie – nie jest równoznaczne z zapisaniem się na kurs i rezerwacją miejsca w danej grupie. Potwierdzenie zakwalifikowania się na dany kurs otrzymają Państwo drogą mailową.

W przypadku problemów z wypełnieniem formularza prosimy pisać na adres: ukraina@lis.gdynia.pl

 

UA Курси польської мови для приїжджих з України: серія з 10 уроків по 1,5 години кожен. Базовий рівень.

Відправлення заповненої форми заявки означає бажання брати участь у курсі  це НЕ значить записатися на курс і зарезервувати місце у цій групі. Підтвердження вашого права на участь в курсі буде надіслано електронною поштою.

У разі виникнення проблем із заповненням форми, будь ласка, пишіть за адресою: ukraina@lis.gdynia.pl

 

RU Курсы польского языка для приезжих из Украины: серия из 10 уроков по 1,5 часа каждый. Базовый уровень.

Отправка заполненной формы заявки означает выражение желания участвовать в курсе  это не значит записаться на курс и зарезервировать место в данной группе. Подтверждение вашего права на участие в курсе будет отправлено вам по электронной почте.

В случае возникновения проблем с заполнением формы, пожалуйста, пишите по адресу: ukraina@lis.gdynia.pl

 

PL Warunki uczestnictwa w kursach języka polskiego dla osób przybyłych w Ukrainy organizowanych przez Miasto Gdynia:

 1. Na kurs może być przyjęta osoba, która przybyła do Gdyni z Ukrainy z powodu działań wojennych.

 2. W czasie trwania kursu przebywa na terenie Gdyni.

 3. Zgłosiła chęć uczestnictwa w kursie podczas naboru.

 4. Poprawnie wypełniła formularz zgłoszeniowy.

 5. Podpisała na pierwszym spotkaniu klauzulę RODO.

Etapy naboru:

 1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

 2. Otrzymanie informacji o wyniku naboru.

 3. Zajęcia rozpoczną się w momencie, gdy zbierze się grupa – informacja z terminem pierwszego spotkania zostanie przesłana drogą mailową.

Zasady obowiązujące na lekcjach:

 1. W lekcji mogą uczestniczyć jedynie osoby zapisane na kurs oraz lektor.

 2. Obecność na lekcjach jest obowiązkowa.

 3. Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność może skutkować skreśleniem z listy uczniów.

 4. W wyjątkowych sytuacjach, po uprzednim poinformowaniu przez lektora lub organizatorów, lekcja może zostać odwołana lub jej termin przesunięty.

 5. Uczeń ma prawo do rezygnacji z kursu w każdym momencie, po uprzednim poinformowaniu organizatorów.

Kursy języka polskiego są realizowane przez Biblioteka Gdynia oraz Laboratorium Innowacji Społecznych.

 

UA Умови участі у курсах польської мови для громадян України, організованих містом Гдиня:

 1. На курс може бути прийнята людина, яка приїхала до Гдині з України через військові дії.

 2. Під час навчання він/вона проживає в Гдині.

 3. Подана заявка на участь у курсі у процесі набору.

 4. Правильно заповнений бланк заявки.

 5. Вона підписала положення про РОДО на першому засіданні.

Етапи набору учасників:

 1. Заповнення форми заявки.

 2. Отримання інформації про результати під час виклику.

 3. Заняття розпочнуться, як тільки набереться група  інформація з датою першої зустрічі буде надіслана електронною поштою.

Правила проведення занять:

 1. У заняттях можуть брати участь лише особи, що записалися на курс та викладач.

 2. Відвідування занять є обов'язковим.

 3. Більш ніж одна відсутність без поважної причини може призвести до виключення зі списку студентів.

 4. У виняткових ситуаціях, після попереднього повідомлення викладача чи організаторів, урок може бути скасовано або його дата перенесена.

 5. Студент має право відмовитись від участі в курсі у будь-який час, попередньо повідомивши про це організаторів.

Курси польської мови проводять Гдинська Бібліотека та Лабораторія Соціальних Інновацій.

 

RU Условия участия в курсах польского языка для граждан Украины, организованных городом Гдыня

 1. На курс может быть принят человек, приехавший в Гдыню из Украины из-за военных действий.

 2. Во время обучения он/она проживает в Гдыне.

 3. Подал заявку на участие в курсе в процессе набора.

 4. Правильно заполненный бланк заявления.

 5. Она подписала положение о РОДО на первом заседании.

Этапы набора участников:

 1. Заполнение формы заявки.

 2. Получение информации о результатах во время звонка.

 3. Занятия начнутся, как только наберется группа  информация с датой первой встречи будет выслана по электронной почте.

Правила проведения урока:

 1. В занятиях могут участвовать только лица, записавшиеся на курс, и преподаватель.

 2. Посещение занятий обязательно.

 3. Более одного отсутствия без уважительной причины может привести к исключению из списка студентов.

 4. В исключительных ситуациях, после предварительного уведомления преподавателя или организаторов, урок может быть отменен или его дата перенесена.

 5. Студент имеет право отказаться от участия в курсе в любое время, предварительно уведомив об этом организаторов.

Курсы польского языка проводят Гдыньская Библиотека и Лаборатория Социальных Инноваций.

W tej ankiecie jest 7 pytań.

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej: RODO) informuję, że:

ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Laboratorium Innowacji Społecznych z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

KONTAKT

2. Może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem danych osobowych:

1) listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia 2) za pomocą poczty elektronicznej: sekretariat@lis.gdynia.pl

3) za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

3. Może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem ochrony danych:

1) listownie: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia 2) za pomocą poczty elektronicznej: iod@lis.gdynia.pl

3) za pomocą epuap: /lisgdynia/skrytkaesp

4. Może się Pani/Pan skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

1) Listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

2) Telefonicznie: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00 3) Za pomocą poczty elektronicznej: kancelaria@uodo.pl

CEL PRZETWARZANIA

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

1) Realizacji wszelkich czynności związanych z naborem na kursy języka polskiego w Gdyni dla osób przybyłych z Ukrainy.

DALSZE POWIERZENIE

6. Administrator danych przewiduje / nie przewiduje możliwość powierzenia przetwarzania danych innemu podmiotowi:

1) Inne jednostki upoważnione na mocy obowiązującego prawa do otrzymania danych osobowych, po otrzymaniu od takiej jednostki odpowiedniego wezwania, np. policja, komornik, prokuratura, czy organy nadrzędne itp.

PODSTAWA PRAWNA

7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

1) Art. 6 ust. 1 lit b oraz (w zakresie wizerunku) art. 6 ust 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46//WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)

DOBROWOLNOŚĆ PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji wszelkich czynności związanych z naborem na kursy języka polskiego w Gdyni dla osób przybyłych z Ukrainy.

PRAWA WŁAŚCICIELA DANYCH

9. Posiada Pani/Pan prawo do:

A) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora danych osobowych w Gdyni (art. 15 RODO)

B) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),

C) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),

D) żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego Administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),

E) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),

F) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7 ust. 3 RODO)

G) wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO)

10. Nie posiada Pani/Pan prawa do:

A) żądania usunięcia swoich danych osobowych w trybie art. 17 ust 1 RODO, (podstawa prawna: art. 17 ust 3 lit d), w związku z art. 5 ust. 2 lub ust. 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i wynikającym z tego obowiązku przechowywania kompletu akt sprawy przez okres realizacji projektu oraz w okresie dwóch lat liczonych od dnia 31 grudnia roku następującego po złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne wydatki dotyczące projektu;

11. ograniczeniom podlega Pani/Pana prawo do:

A) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie Administratora danych osobowych w Gdyni (art. 15 RODO). Wykonanie obowiązku, o którym mowa w art. 15 ust. 1 i 3 rozporządzenia 2016/679, następuje w zakresie, w jakim dane osobowe podlegające udostępnieniu mogą być ustalone za pomocą istniejących środków ewidencyjnych. (podstawa prawna: Art. 22b ust 3 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnych i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164)

B) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), w ten sposób, że przetwarzający przyjmują od osoby, której dane dotyczą, pisemne sprostowanie lub uzupełnienie dotyczące jej danych osobowych, nie dokonując ingerencji w materiały archiwalne;

C) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), w zakresie niezbędnym do zapewnienia korzystania z materiałów archiwalnych zgodnie z ustawą, bez naruszania istoty ochrony danych osobowych zawartych w tych materiałach, także w przypadku pierwotnego zbierania danych w sposób bezprawny albo w przypadku nieprawdziwości, nieścisłości lub niekompletności danych.

AUTOMATYZACJA I PROFILOWANIE

12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu

OKRES PRZECHOWYWANIA

13. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Laboratorium Innowacji Społecznych wprowadzonym Zarządzeniem Dyrektora Laboratorium Innowacji Społecznych.

INFORMACJA O POZYSKANIU DANYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ (ART. 14 RODO)

14. Państwa dane osobowe w celu  zostały pozyskane z następującego podmiotu: nie dotyczy

 

 

Інформація про обробку персональних даних

 

 

Відповідно до ст. 13 сек. 1 і 2 і ст. 14 Регламенту (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних

а також щодо вільного переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 // EC (Загальний регламент захисту даних) (Журнал законів UE L 119 від 04.05.2016 р., стор. 1) (далі: RODO (на укр. - Положення про захист особистих даних)), я повідомляю, що :

 

 

 

 1. Адміністратором ваших персональних даних є: Лабораторія Соціальних Інновацій

розташований у Гдині, за адресою Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia

 

KOНTAKT

 

 1. Ви можете зв’язатися з Адміністратором персональних даних:
 1. листом: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 2. електронною поштою: sekretariat@lis.gdynia.p
 3. за допомогою ePUAP: /lisgdynia/skrytkaesp

 

 1. Ви можете зв’язатися з Інспектором із захисту даних:
 1. листом: Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia
 2. електронною поштою: iod@lis.gdynia.pl
 3. за допомогою ePUAP: /lisgdynia/skrytkaesp

 

 1. Ви можете зв’язатися з Головою Управління захисту персональних даних:
 1. Листом: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
 2. Зателефонувавши: 22 531 03 00, w godzinach pracy urzędu tj.: 8:00-16:00
 3. Електронною поштою: kancelaria@uodo.pl

 

МЕТА ОБРОБКИ

 

 1. Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою: Виконання всіх потрібних дій що пов’язані

із зарахуванням на курси польської мови в Гдині для людей, які приїхали з України.

 

 

ПОДАЛЬША ДОВІРА

 

 1. Адміністратор даних передбачає/не передбачає можливість довірити обробку даних іншому суб’єкту:
 1. Інші підрозділи, уповноважені відповідно до чинного законодавства отримувати персональні дані, після отримання відповідного запиту від такого підрозділу, як, наприклад, поліція, судовий виконавець, прокуратура чи вищестоящі органи тощо.

 

ПРАВОВА ОСНОВА

 

 1. Підставою для обробки ваших персональних даних є:
 1. ст.6 розд. 1 буква б і (з огляду на зображення) ст. 6 абзац 1 літ. a) Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського Парламенту та Ради від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв'язку з обробкою персональних даних та щодо вільного переміщення таких даних, а також скасування Директиви 95/46 // EC (Загальний регламент про захист даних) (Journal of Laws UE L 119 від 4 травня 2016 р., с. 1)

 

ДОБРОВІЛЬНЕ НАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

 

 

Надання персональних даних є добровільним, але необхідним для виконання всіх супутніх заходів із зарахуванням на курси польської мови в Гдині для людей, які приїжджають з України.

 

ПРАВА ВЛАСНИКА ДАНИХ

 

 1. Ви маєте право на:
 1. запит на отримання копії персональних даних або надання їх у штабі Адміністратора персональних даних у Гдині (стаття 15 RODO)
 2. вимагати виправлення персональних даних (стаття 16 RODO),
 3. запит на обмеження обробки ваших персональних даних (стаття 18 RODO),
 4. запити на передачу ваших персональних даних у загальновживаному форматі іншому вказаному вами Адміністратору даних (стаття 20 RODO),
 5. заперечувати проти обробки персональних даних (ст. 21 RODO),
 6. відкликання згоди на обробку персональних даних за умови, що обробка відбувається на підставі попередньо наданої згоди (ст. 7 (3) RODO)
 7. подання скарги до контролюючого органу - Голови Управління із захисту персональних даних (ст. 77 RODO)
 1. Ви НЕ маєте права:
 1. вимагати видалення ваших персональних даних відповідно до ст. 17 розділу 1 RODO (правова основа: ст.17, розділ 3, буква d), у зв'язку зі ст. 5 сек. 2 або сек. 2b Закону від 14 липня 1983 р. про національні архівні ресурси та архіви та зобов'язання, що випливає з цього, зберігати повний набір матеріалів справи на період дії проекту та протягом двох років з 31 грудня року після подання звіту про витрати до Європейської комісії, до якого включені остаточні витрати проекту;
 1. Обмеженню підлягає Ваше право на:
 1. попросити отримати копію персональних даних або надати їх у штаб-квартиру Адміністратора персональних даних у Гдині (стаття 15 RODO). Виконання зобов'язання, зазначеного у ст. 15 сек. 1 і 3 Регламенту 2016/679, має місце, якщо персональні дані, які підлягають розголошенню, можуть бути визначені за допомогою існуючих засобів запису. (правова основа: ст. 22b, ч. 3 Закону від 14 липня 1983 р. про національний архівний ресурс та архіви (Вісник законів 2020 р., ст. 164)
 2. запит на виправлення персональних даних (ст. 16 RODO), таким чином, щоб обробники отримали від суб’єкта даних письмове виправлення або доповнення до його персональних даних, не втручаючись в архівні матеріали;
 3. прохання обмежити обробку ваших персональних даних (ст. 18 RODO), у межах, необхідних для забезпечення використання архівних матеріалів відповідно до Закону, без порушення суті захисту персональних даних, що містяться в цих матеріалах, також у разі неправомірного первинного збору даних або в разі неправдивості, неточності чи неповноти даних.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРОФІЛІЗАЦІЯ

 1. Ваші персональні дані не підлягають автоматичному прийняттю рішень, включаючи профілювання.

 

ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ

 

 1. Ваші персональні дані зберігатимуться протягом 5 років відповідно до Єдиного матеріального переліку файлів Лабораторії соціальних інновацій, запровадженого наказом директора Лабораторії соціальних інновацій.

 

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗДІЙМАННЯ ДАНИХ З ІНШИХ ДЖЕРЕЛ (СТАТТЯ 14 RODO)

 

14. Ваші персональні дані з метою - були отримані від такої організації: не застосовується